Relatieve bevoegdheid meerdere gedaagden

2019-12-09 19:25

Apr 06, 2018  Op IEForum. nl las ik dat de Rechtbank Den Haag een vonnis in incident heeft gewezen over de internationale bevoegdheid in een ingewikkelde zaak met betrekking tot het merkenrecht. Het betreft een zaak met meerdere eisers (4) en meerdere gedaagden (16),Apr 16, 2018  Bij vorderingen van meerdere eisers geldt de optelregel niet; kantonrechter bevoegd Ondanks dat de gezamenlijke vorderingen van eisers meer bedragen dan 25. 000, verwijst de rechtbank Haarlem de zaak naar de sector kanton. relatieve bevoegdheid meerdere gedaagden

De voorgestelde aanvullingen van artikel 8: 7 Awb en artikel 27 Awr maken het mogelijk om bij algemene maatregel van bestuur onder bepaalde voorwaarden de relatieve bevoegdheid van de rechtbank te wijzigen. Een en ander is toegelicht in onderdeel 2. 3 van het

In een kort geding vraagt u de kantonrechter of civiele rechter om een snelle (voorlopige) beslissing in een spoedeisende zaak. Start een kort geding. Jan 06, 2015  De hoofdregel is dat vorderingen tot 25. 000 tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren en vorderingen van meer dan 25. 000 behoren tot de bevoegdheid van de sector civiel. Is er sprake van consumentenkrediet, dan geldt dat de kantonrechter relatieve bevoegdheid meerdere gedaagden Een rechtszaak begint meestal bij de rechtbank. Er zijn 11 rechtbanken. Iedere rechtbank behandelt zaken van verschillende rechtsgebieden.

Worden meerdere gedaagden gedagvaard door eiser, dan geldt: is de rechter ten aanzien van n van de gezamenlijk in het geding betrokken gedaagden bevoegd, dan is die rechter ook ten aanzien van de andere gedaagden bevoegd, mits tussen de vorderingen tegen de onderscheiden gedaagden een zodanige samenhang bestaat, dat redenen van relatieve bevoegdheid meerdere gedaagden Dagvaarding kort geding meerdere gedaagden Heden, tweeduizendvijftien (2015) op verzoek van de heer NAAM EISER, wonende te WOONPLAATS EISER, voor deze zaak woonplaats kiezende te (POSTCODE) PLAATS op het adres STRAAT HUISNUMMER, ten kantore van NAAM KANTOOR GEMACHTIGDE, van welk kantoor NAAM GEMACHTIGDE als zijn gemachtigde zal optreden zulks Maken, in een procedure waarbij gelijktijdig meerdere gedaagden zijn opgeroepen, de niet verschenen gedaagden geen gebruik om het verstek vr het uitspreken van het eindvonnis te zuiveren, dan wordt die einduitspraak ook ten opzichte van hen geacht een bindend eindvonnis te zijn, waarin de vordering van de eisende partij is toegekend of Dec 06, 2017 Terughoudendheid bij de uitleg van artikel 8 EEX IIVo bij meerdere gedaagden, dus geen ruime interpretatie. Ook de alternatieve bevoegdheid via artikel 7 EEX IIVo, plaats van het schadebrengend feit het arrondissement ZeelandWestBrabant maakt het niet dat de Rechtbank Den Haag bevoegd is. Wetgeving met rechten en plichten omtrent relatieve bevoegdheid. Contact Over uwwet. nl. Indien een rechter ten aanzien van een van de gezamenlijk in het geding betrokken gedaagden bevoegd is, is die rechter ook ten aanzien van de overige gedaagden bevoegd, mits tussen de vorderingen tegen de onderscheiden gedaagden een zodanige samenhang

Rating: 4.93 / Views: 357