Poverenik za informacije od javnog znacaja srbija

2019-12-10 17:18

Poverenik za informacije od javnog znaaja i; zatitu podataka o linosti sproveo je postupak nadzora nad primenom Zakona o zatiti podataka o linosti (Sl. glasnik RS, broj ) od strane Crvenog krsta Srbije Crveni krst Medvea, povodom neovlaenog pristupa podacima o linosti korisnika usluga ove organizacije.Poverenik za informacije od javnog znaaja i zatitu podataka o linosti Milan Marinovi je povodom obeleavanja Meunarodnog dana prava javnosti da zna naveo da nije saglasan sa predlozima izmena i dopuna Zakona o pristupu informacijama od javnog znaaja poverenik za informacije od javnog znacaja srbija

Radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog znaaja kojima raspolau organi javne vlasti, ovim zakonom ustanovljava se Poverenik za informacije od javnog znaaja (u daljem tekstu: Poverenik), kao samostalan dravni organ, nezavisan u vrenju svoje nadlenosti. Informacija od javnog

Novi poverenik za informacije od javnog znaaja i zatitu podataka o linosti Milan Marinovi izjavio je danas da je dosadanji poverenik Rodoljub abi posao obavljao dosta korektno i da je unapredio rad te slube. Srbija bez poverenika etiri meseca. Poverenik za informacije od javnog znaaja i zatitu podataka o linosti. KONTAKT. Poverenik za informacije od javnog znaaja i zatitu podataka o linosti poverenik za informacije od javnog znacaja srbija Predsednik skuptinskog Odbora za kulturu i informisanje Mirko Krli izjavio je da je za Milana Marinovia, vrioca dunosti predsednika Prekrajnog suda u Beogradu, glasalo 10 od 11 prisutnih lanova odbora. On je obrazlaui predlog kandidata za poverenika za informacije od javnog znaaja, dodao da je izbor bio transparentan.

Skuptina Srbije izabrala je biveg predsednika Prekajnog suda u Beogradu Milana Marinovia za poverenika za informacije od javnog znaaja i zatitu podataka o linosti. Marinovi je na to mesto izabran na predlog Srpske napredne stranke. poverenik za informacije od javnog znacaja srbija Poev od petka 18. marta 2016. godine, poinje sa radom automatska telefonska centrala Poverenika za informacije od javnog znaaja i zatitu podataka o linosti, u okviru koje e, pozivom na broj, biti dostupne sledee opcije: Poverenik za informacije od javnog znaaja i zatitu podataka o linosti Rodoljub abi izjavio je danas da budetom Srbije za 2018. nije opredeljeno dovoljno novca za rad te institucije. Sednici je prisustvovao i poslanik vladajue Narodne seljake stranke Marijan Ristievi, koji nije Ovlaenja Poverenika. Poverenik za informacije od javnog znaaja i zatitu podataka o linosti je samostalan dravni organ, nezavistan u vrenju svoje nadlenosti, koji titi ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog znaaja. U izravanju ove nadlenosti, Poverenik je po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaaja(ZSPIJZ), ovlaen da: Poverenik za informacije od javnog znaaja i zatitu podataka o linosti dostavio je danas osam zahteva Vladi Srbije traei da obezbedi ispunjavanje njegovih reenja koja se odnose na slobodan pristup informacijama, a koje treba da omogue Er Srbija, MUP i Ministarstvo rudarstva i energetike.

Rating: 4.59 / Views: 480