Bobo sapanon carang sapakan hartina

2020-01-29 05:39

sakitu anu kapihatur, bilih aya basa anu kirang merenah, pondok nyogok panjang nyugak, langkung saur bah cark, bobo sapanon carang sapakan, tutus langkung kpang halang, kirang dingding kelir, mugia ageung cukup lumur, jembar hampura nu diteda, saninten buah saninten Hartina kudu bedas, jeung nuyunngagiring dak ngaregepkeun.Jun 10, 2014 Hartina: Resep mukakeun rasiah sorangan atawa rasiah batur. Biwir sambung lmk, suku sambung lengkah. Hartina: Henteu milumilu kana tanggungjawabna mah; ieu mah ngan saukur mangnepikeun; dumeh jadi utusan, ngemban timbalan nu lian. Bobo sapanon, carang sapakan. Hartina: Aya kuciwana, lantaran aya kakuranganana atawa karuksakanana. bobo sapanon carang sapakan hartina

Kata Kata Peribahasa Sunda Kolot Peribahasa adalah Kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu (dl peribahasa termasuk juga bidal, ungkapan, perumpamaan); ungkapan atau kalimat ringkas padat, berisi perbandingan, perumpamaan, nasihat, prinsip hidup atau aturan tingkah laku.

Bobo sapanon carang sapakan merupakan mamanis basa yang berasal dari peribahasa yang artinya ada kekurangannya. Peribahasa ini bisa menjadi mamanis basa saat diucapkan di akhir pidato, misalnya, untuk meminta maaf jika ada kekurangan. Contoh kalimatnya bilih dina cariosan simkuring aya nu bobo sapanon carang sapakan, simkuring nyuhunkeun Hartina: Darhdh jeung mr mawh, ngan hanjakal ku ieu aing, asa pangpunjulna, pangbeungharna jst. 18. Akuaku angga. Hartina: Ngaku barang batur kalawan ngandung maksud hayang mibanda. Ngaku baraya batur anu beunghar atawa jeneng kalawan aya bobo sapanon carang sapakan hartina Bobo sapanon carang sapakan teu puguh undakusukna, teu puguh ntp seureuhna. Biasana sok dipak pamungkas carita, minangka sasdu bisi aya nu salah pokpokanana atawa pralanana. Neda tawakup sih hapuntenna,

Babasan sareng paribasa sunda teh mangrupi buktos kabeungharan kecap basa sunda. Dina ungkara basa anu saeutik patri, tur umumna murwakanti, tiasa kagambar angenangen, adat cahara, sareng palasipah urang sunda enggoning hirup kumbuh, demikian dikatakan Adang S, Pupuhu Caraka Sundanologi dalam pengantar Buku 1000 Babasan Jeung Paribasa Sunda, Cetakan Pustaka Setia, bobo sapanon carang sapakan hartina Jan 09, 2011 Paribasa bilih aya tutus langkung kepang haling teh hartina bisi aya omongan anu salah atawa matak teu ngeunah kadengena. Isu paribasa teh saharti jeung bobo sapanon carang sapakan. 21. Cangkir emas eusi delan Anu dimaksud delan myaeta tarasi. Nov 07, 2011 Anu dimaksud tutus nyaeta awi meunang meulahan, dipake ngajepit daun kiray keur hateup jeung salian ti eta. Ari kepang hartina anyaman bilik anu biasa, heuleut dua. Paribasa bilih aya tutus langkung kepang haling teh hartina bisi aya omongan anu salah atawa matak teu ngeunah kadengena. Isu paribasa teh saharti jeung bobo sapanon carang sapakan. Hartina mah ta pangajaran Basa jeung Sastra Sunda th kedah diajarkeun ti kawit TKRA dugi ka tingkat SMASMKMAMAK. ta hal pisan nu jadi bahan padungdengan pangurus OSIS SMAN 1 Jampangkulon. Bobo sapanon carang sapakan, hapunten kana samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh. Hayu! Hayu! Hayu! Perangan narkoba! Sakitu nu kapihatur, hapunten bilih aya nu pondok nyogok panjang nyugak, bobo sapanon carang sapakan, langkung saur bah cark, hapunten anu kasuhun, jembar pangampura anu diteda. Babasan teh sarua hartina jeung wiwilangan atawa bibilangan, nya eta ucapanucapan nu hartina henteu sajalantrahna, susunan

Rating: 4.82 / Views: 417